Rozdział II CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 8 

Celami Fundacji są:

1)       Upowszechnianie wartości i historii Rzeczypospolitej Obojga Narodów, w kraju i za granicą a zwłaszcza w środowiskach Polonii i Polaków na świecie;

2)       Stymulowanie rozwoju, propagowanie i ochrona kultury Podlasia oraz historycznych

Kresów - jej twórców, dorobku duchowego i materialnego, obyczajów oraz katolickiej kultury religijnej;

3)       Wychowanie i edukacja młodzieży w poczuciu więzi międzypokoleniowej, obowiązku zachowania kultury i poznawania historii ojczystej;

4)       Inspirowanie, organizowanie i propagowanie działań społecznych w tworzeniu dzieł, zjawisk i faktów kulturalnych oraz utrwalaniu pamięci historycznej;

5)       Kształtowanie opinii społecznej w rozumieniu i akceptacji postaw oraz działań pozytywnych ukazujących wkład Polaków w rozwój kultury i innych dziedzin życia społecznego w krajach ich zamieszkania. 

 

§ 9 

1.     Fundacja realizuje swoje cele statutowe w szczególności poprzez:

1)       Organizowanie uroczystości religijnych, patriotycznych, rocznicowych  i okolicznościowych o charakterze masowym i kameralnym;

2)       Organizowanie imprez kulturalnych, artystycznych i rekreacyjnych;

3)       Organizowanie konferencji, sympozjów oraz spotkań popularyzatorskich upowszechniających historię i kulturę północno-wschodniej Polski oraz historycznych Kresów;

4)       Inspirowanie, tworzenie oraz prowadzenie społecznych placówek i ośrodków propagujących lub rozwijających kulturę narodową;

5)       Tworzenie oraz prowadzenie okresowych i stałych form edukacji (humanistycznej i zawodowej) dzieci, młodzieży i rodzin, w tym profilowanego kształcenia na wszystkich poziomach edukacji;

6)       Organizowanie i prowadzenie pielgrzymek do sanktuariów oraz miejsc pamięci narodowej, objazdów naukowych oraz wycieczek szkolnych, nauczycielskich oraz innych grup zawodowych i pokoleniowych;

7)       Działalność informacyjną, wydawniczą i medialną, organizowanie oraz prowadzenie własnych form komunikacji medialnej;

8)       Współdziałanie oraz współpraca z organizacjami społecznymi i innymi podmiotami  o zbieżnych celach statutowych lub zadaniach;

9)       Wszelkie inne formy działania uznane przez Fundację za właściwe do osiągania celów statutowych, w tym umożliwiające pozyskiwanie środków na działalność.

2.     Fundacja może realizować swoje cele poprzez sposoby wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu w ramach odpłatnej działalności statutowej, która to nie będzie pokrywać się  z przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.