Polityka Prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:

Realizując obowiązki przewidziane w RODO (czyli: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) mamy obowiązek poinformować, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Fundacja „W dobrym TONie”, z siedzibą w Białymstoku, ul. Wołyńska 23/2, NIP: 5423224040, kontakt@wdobrymtonie.org.
 2. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach związanych ściśle z działalnością Administratora Danych oraz wykonywaniem obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów, adekwatnie do sytuacji, czyli:
 3. w związku z realizowanymi umowami bądź do czynności podejmowanych na rzecz ich zawarcia (zgodnie z art. 6 ust 1 lit b) RODO)
 4. w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanymi z prowadzoną działalnością, co uznajemy za uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust 1 lit f) RODO)
 5. w celach związanych z realizacją zadań statutowych Fundacji: organizowanie wydarzeń kulturalnych, promowanie kultury, przeprowadzanie wywiadów, publikowanie informacji – na podstawie art. 6 ust 1 lit f) RODO
 6. do wypełnienia obowiązków prawnych, związanych z obrotem handlowym (rozliczanie faktur, archiwizacja dokumentów) – na podstawie art. 6 ust 1 lit c) RODO
 7. do celów rekrutacyjnych oraz w związku z obowiązkami dotyczącymi pracodawcy (również w zakresie obowiązków wynikających z realizacji umów o dzieło, zlecenia, stażu itp.) – na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust 1 lit a) RODO), na podstawie podpisanych umów cywilnoprawnych (art 6 ust 1 lit b) RODO) oraz na podstawie przepisów Kodeksu Pracy
 8. do celów związanych z przetwarzaniem wizerunku – na podstawie zgody uczestnika imprezy lub w oparciu o uzasadniony interes Administratora w związku z przepisami prawa autorskiego (art. 81 ust 2 pkt 1 i 2).
 9. Odbiorcą danych mogą być podmioty świadczące na rzez ADO usługi informatyczne, księgowe lub inne, ale jedynie w związku z prowadzoną działalnością ADO, w celach służących realizacji zadań statutowych Fundacji, na podstawie wyraźnego polecenia ADO i zgodnie z przepisami prawa.
 10. ADO nie stosuje profilowania.
 11. Informujemy o prawie dostępu, poprawiania i uzupełniania podanych danych, przenoszenia danych, żądania ograniczenia przetwarzania oraz żądania usunięcia danych (jeżeli na Administratorze nie ciąży obowiązek ich posiadania)
 12. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych, przysługuje oczywiście prawo do jej wycofania w dowolnym momencie – bez wpływu na legalność przetwarzania wcześniej.
 13. Informujemy o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jak również do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 14. Podanie danych co do zasady jest dobrowolne – chyba że obowiązek ich podania wynika z przepisów obowiązującego prawa, o czym będziecie Państwo poinformowani.